Denc Studio architecten -en studiebureau

 04.03.2014  |  ph-contract vóór 01/01/2012 opent terug deuren voor belastingsftrek

context:

Na lang wachten, verscheen 31/12/2013 in alle stilte in het Belgisch Staatsblad:

“Wet dd. 21/12/2013 - Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen
... Art. 13. Artikel 535 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011, wordt vervangen als volgt :
"Art. 535. Artikel 14524, § 2, zoals het bestond voor het werd opgeheven bij artikel 41 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, blijft van toepassing voor de belastingplichtigen die zich vóór 1 januari 2012 contractueel hebben verbonden tot het verwerven van een in dit artikel bedoelde woning of tot het uitvoeren van de in dit artikel bedoelde werkzaamheden.
Artikel 178 is van toepassing op de bedragen opgenomen in artikel 14524, § 2, zevende lid, zoals het bestond voor het werd opgeheven bij artikel 41 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
De erkenningen als bedoeld in artikel 6311bis, § 1, eerste lid, KB/WIB 92 blijven gelden voor de aflevering van de certificaten in uitvoering van dit artikel..."

Het terug ingevoerde artikel 14524§2 betreft de hele tekst van de in 2007 ingevoerde belastingvermindering voor passiefhuizen (later ook lage energie- en nulenergiewoningen). Door dit artikel op 28/12/2011 op te heffen was er geen belastingvermindering meer. Vele gezinnen die op dat moment een passiefhuis aan het bouwen waren, werden prompt geconfronteerd met het wegvallen van een belangrijke financiële tegemoetkoming.
Aangezien de verschijning van de opheffing in het Staatsblad, is de aanspraak op belastingvermindering ook formeel opnieuw van toepassing.

voorwaardelijk:

Maar let op: de belastingvermindering kan alleen benut worden VOOR ZOVER DE BELASTINGPLICHTIGE ZICH VÓÓR 1/1/2012 CONTRACTUEEL VERBONDEN HEEFT tot het verwerven van een passiefhuis, een lage energiewoning of een nulenergiewoning, of tot “het uitvoeren van de bedoelde werkzaamheden” (lees: het bouwen van een dergelijke woning). Wie dus pas na 1/1/2012 een contract afsloot voor de bouw of aankoop van een passiefhuis, lage of nulenergiewoning, komt NIET in aanmerking.
Bondig geconcludeerd: iedereen die een contract daterend van vóór 1/1/2012 kan voorleggen, kan alsnog 10 jaar lang de belastingvermindering genieten. Voorwaarde is uiteraard dat hij/zij een certificaat kan voorleggen van de gewestelijke administratie, van Passiefhuis-Platform vzw of van Plateforme Maison Passive.

architectenovereenkomst:

Het was lange tijd niet duidelijk welke contracten in aanmerking zouden komen. Had betreffende enkel betrekking op aannemingscontracten... of kan ook een architectenovereenkomst worden ingeroepen?
Het PassiefHuis-platform heeft hieromtrent verduidelijking gevraagd aan de overheid. Sinds 04/03/2014 kunnen we U het volgende meedelen:

"
Wat dient men te begrijpen onder "... CONTRACTUEEL VERBONDEN ... tot het verwerven van een passiefhuis, een lage energiewoning of een nulenergiewoning, of tot het uitvoeren van de bedoelde werkzaamheden"?
Het contract moet gedateerd en ondertekend zijn. De belastingplichtige moet er zich vóór 1/1/2012 contractueel mee verbonden hebben, waarbij hij de verplichting is aangegaan om lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning te verwerven, te bouwen of te vernieuwen. Uit het contract moet bovendien blijken dat de woning aan de technische criteria zal beantwoorden.
Emails, bouwvergunning, EPB-startverklaring e.d. worden niet standaard beschouwd als een “contractuele verbintenis”. Deze documenten kunnen wel bijkomende elementen vormen indien er onduidelijkheid bestaat over de contractuele verbintenis.
Voorbeelden: authentieke verkoopakte of voorlopige koopakte (compromis) ondertekend door beide partijen; overeenkomst tussen bouwheer en aannemer of tussen bouwheer en architect, ondertekend door beide partijen.
"

Voor specifieke vragen met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van contracten kan u zich rechtstreeks richten tot de federale overheid via haar callcenter (02 572 57 57) of deze webpagina.