Denc Studio architecten -en studiebureau

 07.04.2015  |  laureaat VTS nieuwbouw

Kandidatuurstelling

Het ontwerpers-consortium "denc!-studio|BLAF|VOLT" won reeds eerder een kandidatuurstelling/architectuurwedstrijd voor de verbouwing/herbestemming/reconversie  van de voormalige Vrije Technische Scholen (VTS) Sint-Niklaas. 
Ditzelfde team kan zich nu, na een tweede kandidatuurstelling/architectuurwedstrijd, ook laureaat noemen voor de VMSW nieuwbouw: 4 grondgebonden woningen en 8 appartementen.

 


Ontwerp 

Nu de site is gesaneerd worden de binnengebieden geflankeerd door duidelijk afleesbare, archetypische bouwvolumes, zonder nog al te veel exuberante “gebaren” of uitbouwsels. De wat statige gevels bepalen in belangrijke mate het karakter en aanvoelen van de binnengebieden. De diversiteit binnen het reeds aanwezige materialen- en kleurenpallet is genuanceerd.

Het ontwerpteam wou zich inschrijven in deze structurerende context door wederom duidelijk leesbare, eenvoudige, bakstenen volumes aan te reiken. Er werd niet gestreefd naar breuken, maar wel naar de verschillen/contrasten/nuances binnen de eenheid. Evenwicht is het sleutelwoord.
Het nieuwbouwproject mag een hedendaagse architectuur uitstralen, maar zou wel moeten zijn geïnspireerd op en refererend naar de historische context in het algemeen en de waardevolle gevels in het bijzonder. Naar analogie met de bestaande context worden ritmische gevels nagestreefd, met oog voor het baksteen-detail. 
De grondgebonden koop-woningen zien we, liefst met een hellend dak, en eerder in een bruin-rode-tint gematerialiseerd, in antwoord op het fabrieksgebouw (eveneens met hellend dak). Bij het appartementsgebouw (met plat dak) overwegen we de bakstenen in een blekere tint te kaleien, in antwoord op het tegenoverliggende loftgebouw (eveneens met plat dak). Ook de gaanderij-ontsluiting van de duplex-appartementen refereert naar het loftgebouw. De keuze voor een inpandige gaanderij versterkt de volumewerking.
De pleinen zullen tav elkaar een verwant, maar divers karakter uitstralen. Zonder het hedendaagse detail in de specifieke uitwerking te schuwen, zal het nieuw ontwerp respect tonen voor het gevoelig historisch decor.

We zien de “hofgevels” van de grondgebonden woningen “als volwaardige façades” uit te werken (architecturaal met eigen toegangen, gevelopeningen, juridische officiële adressering woonunits,…). De geringe bouwdieptes zullen toelaten doorzon-typologieën te ontwerpen. Iedere woongelegenheid zal voldoende dag- én zuiderlicht kunnen krijgen, alsook een blik op de publieke ruimte.
Maar ook de hogerliggende appartementsverdiepingen willen we voldoende zichtbaar maken. Het tevens richten van actieve woonfuncties naar de binnengebieden vinden we cruciaal voor de belevingswaarde en sociale veiligheid van het nieuwe project. Loutere slaapkamer-gevels willen vermijden. Hierdoor krijgen we dag-en-nacht levendige binnengebieden.